సమాచారం

మూలాన్వేషణ వద్దా ?

ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద టైటానిక్ ని ముంచేసిన ఐస్ బర్గ్ ని కూడా చిన్నదనే అనుకున్నారు.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s