వివరణ, Photoes

వినాయక వ్రతం లో వాడే పత్రి 21 రకాలు

వినాయక పూజకు 21 రకాల పత్రి వాడాలని సంప్రదాయం చెపుతోంది.

బజార్లో డబ్బులకు కొనుక్కునే ఆకుల్లో అమ్మేవారికీ అవేమిటో తెలియటం లేదు. కొనేవాళ్ళకు అసలే తెలియటం లేదు. పత్రి పేరుతో ప్రమాదకరమైన పార్థీనియం లాంటి మొక్కల్ని కూడా అమ్ముతున్నారు. జాగ్రత్త పడాలి. మొక్కల్ని నిజంగానే మనం తెలుసుకుని పిల్లలకు కొన్నైనా పరిచయం చేయగలిగితే వాళ్ళకు నిజంగా వృక్షశాస్త్రాన్ని వాటి నుంచి నిత్య జీవితంలో ఉపయోగాలనూ పరిచయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం.

Advertisements
Standard

2 thoughts on “వినాయక వ్రతం లో వాడే పత్రి 21 రకాలు

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s