వివరణ

భారతీయ ప్రతిభా విశేషాలపై శాస్త్రీయ వివరణలు

భారతీయ ప్రతిభా విశేషాలు హైదరాబాదులోని వివేకానంద లైఫ్ స్కిల్స్ అకాడమీ ప్రచురించిన, జయంతి చంద్రశేఖర్ మరియు మన్నవ గంగాధర ప్రసాద్ సంకలనం చేసిన ఒక ప్రచురణ ఆసక్తికరంగా అనిపించింది. ఇందులో భారతీయ వైభవానికి సంబంధించిన 108 నిజాలు వాటి వివరాలు తెలిపారు.

ఇప్పటి సైన్సుకు దగ్గరగా ఏవేవి పొసుగుతున్నాయో చూస్తున్నారా? వున్నవన్నీ సైన్సుకి అనుకూలంగానే వున్నాయి అని చెప్పబోతున్నరా? లేక సైన్సు ఇప్పటికీ సమాధానం పొందలేని వాటికి ఇక్కడ పరిష్కారం దొరుకుతుంది అని కూడా చూపగలుగుతారా?
వికిలో 107 జీన్స్ లాంటి టాపిక్స్ లిస్టులో ఇచ్చారు కానీ అవి ఈ వ్యూహానికి తగిన విధంగా విస్తరించిన వ్యాసాలు కాదు. సూర్యునిలో సప్తవర్ణాలుంటాయని సప్తాశ్వాలను చెప్పారనే లాంటి పోలికలు బావున్నాయి.


108 సంఖ్య ప్రాముఖ్యతను కూడా తెలుపుతూ

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s